jueves, 16 de agosto de 2012

María está muy cerca de nosotros - Ondo-ondoan dugu Maria

María está muy cerca de nosotros“Desde ahora me felicitarán todas las generaciones” (Lc 1,48)Así lo ha dicho el Papa Benedicto XVI ayer en la homilía de la Misa que ha celebrado en Castelgandolfo. Entre otras cosas, el Sucesor de Pedro ha expresado lo siguiente:

“El primero de noviembre de 1950, el Venerable Papa Pío XII proclamaba como dogma que la Virgen María «terminado el curso de la vida terrena, fue asunta a la gloria celeste en alma y cuerpo».”

“El Magnificat, este canto al Dios vivo y operante en la historia, es un himno de fe y de amor, que brota del corazón de la Virgen. Ella vivió con fidelidad ejemplar y ha custodiado en lo más íntimo de su corazón las palabras de Dios a su pueblo, las promesas hecha a Abraham, Isaac, y Jacob, haciéndolas el contenido de su oración: la Palabra de Dios en el Magnificat se convertía en la palabra de María, lámpara de su camino, a punto tal de prepararla para acoger también en su seno al Verbo de Dios hecho carne.”

“La casa de Zacarías experimentó la visita de Dios con el nacimiento inesperado de Juan Bautista, pero sobre todo con la presencia de María, que lleva en su seno al Hijo de Dios.”

“Quien va a Dios se aproxima, porque Dios está cerca de todos nosotros y María, unida a Dios, participa de la presencia de Dios, esta cercanísima a nosotros, a cada uno de nosotros.”

“María, unida totalmente a Dios, tiene un corazón tan grande que toda la Creación puede entrar en este corazón.”

“En Dios hay espacio para el hombre y Dios está cerca y María, unida a Dios, está muy próxima, tiene el corazón amplio como el Corazón de Dios.”

“Abriéndose a Dios, nada perdemos. Por el contrario: nuestra vida se enriquece y se hace grande.”

“Sólo la presencia de Dios puede garantizar, también, un mundo bueno.”

“María nos visita, y es el gozo de nuestra vida y el gozo es esperanza.”

“María es aurora y esplendor de la Iglesia triunfante; Ella es el consuelo y la esperanza para el pueblo todavía en camino, dice el Prefacio de hoy. Confiémonos a su materna intercesión, para que nos obtenga del Señor el poder reforzar nuestra fe en la vida eterna; nos ayude a vivir bien el tiempo que Dios nos ofrece con esperanza.”


Para leer la traducción de la homilía del Papa, pincha aquíAsimismo, antes del rezo de la oración mariana del Ángelus, el Vicario de Cristo en la tierra ha indicado entre otras cosas: “Para entender la Asunción tenemos que mirar a la Pascua, el gran Misterio de nuestra salvación, que marca el paso de Jesús a la gloria del Padre a través de la pasión, muerte y resurrección.”

“La Asunción de María al Cielo es […] el misterio pascual de Cristo realizado plenamente en Ella.”

“El Concilio Vaticano II afirma: “María asunta al cielo con su múltiple intercesión continúa a obtener para nosotros los dones de la salvación eterna. Con su materna caridad cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y se debaten entre peligros y dificultades, hasta que no sean conducidos a la patria bienaventurada”(Lumen gentium, 62).”

Después del rezo del Ángelus el Papa ha dicho en polaco: “La Asunción de la Bienaventurada Virgen María nos recuerda que la meta de nuestro camino terreno es el cielo.”

Para leer la traducción de las palabras del Papa, pincha aquí

Ondo-ondoan dugu Maria“Dohatsu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek” (Lc 1,48)Hala esan zuen atzokoan Benedikto XVI.a Aita Santuak Castelgandolfon ospatu duen Mezaren homilian. Besteak beste, honakoa adierazi du Pedroren Ondorengoak:

“1950eko azaroaren 1ean, Pio XII.a Aita Santu Beneragarriak aldarrikatu zuen dogmatzat Birjina Mariak «lurreko bizitzaren ibilbidea amaitu eta gero, gorputz eta arimetan jasoa izan zela zeruko aintzara».”

“Magnificat, Jainko biziari eta historian parte hartzen ari denari egindako kantua, fede eta maitasun himnoa da, Ama Birjinaren bihotzetik sortzen dena. Berak bizi izan zituen leialtasun eredugarriaz eta gorde izan ditu bere bihotzaren barne-barnean Jainkoak bere herriari esandakoa, Abrahami, Isaaki eta Jakobi egindako agintzariak, bere otoitzaren edukia bilakatuz: Jainkoaren Hitza Magnificaten Mariaren hitza bilakatu zen, bere bidearen argia, bere sabelean Jainkoaren Hitza haragi egina hartzeko prest egoteko moduan.”

“Zakariasen etxeak Jainkoaren bisita nabaritu zuen Joan Batailatzailearen ezusteko jaiotzaren bitartez, baina batik bat Mariaren presentziaren bitartez, bere sabelean Jainkoaren Semea daramala.”

“Jainkoarengana doana gerturatzen da, Jainkoa guregandik gertu dagoelako, eta Maria, Jainkoarekin bat eginik, Jainkoaren presentzian parte hartzen du, ondo-ondoan dugu Maria gutako bakoitzagandik.”

“Maria, Jainkoarekin guztiz bat eginda, bihotz horren handia du kreazio guztia bihotz honetan sar daitekela.”

“Jainkoarengan lekua dago gizakiarentzat, eta Jainkoa gertu dago, eta Maria, Jainkoarekin bat eginda, ondo-ondoan dago, Jainkoaren Bihotza bezain bihotz zabala du.”

“Jainkoari irekitzen bagara ez dugu ezer galtzen. Are gehiago: gure bizitza aberasten da eta handia egiten.”

“Bakarrik Jainkoaren presentziak berma dezake mundu on bat.”

“Mariak bisitatzen gaitu, eta gure bizitzaren zoriona da eta zoriona itxaropena da.”

“Maria garaitzen duen Elizaren egunsentia eta diztira da; Bera oraindik bidean dagoen herriaren kontsolamendua eta itxaropena da, esaten du gaurko Prefazioak. Bere bitartekotza amatiarraren esku jar ditzagun gure buruak, Jainkoagandik lor dezala guretzat betiko biziarengan dugun fedea sendotzea; lagundu gaitzala ondo bizitzen Jainkoak itxaropenez eskaintzen digun denbora.”


Aita Santuaren homiliaren itzulpena irakurtzeko, egin klik hemen


Era berean, Angelusa, Mariaren otoitza, errezatu aurretik, Kristoren Ordekoak lurrean azaldu du, besteak beste: “Jasokundea ulertzeko Pazkoari begiratu behar diogu, gure Salbamenaren Misterio handia, Jesusen nekaldia, heriotza eta piztueraren bitartez Aitarengana pasatzea markatzen duena.”

“Maria Zeruetara Jasotzea […] Kristoren Pazkoaren misterioa Berarengan [Mariarengan] erabat betetzea da.”

“Vatikanoko II. Kontzilio Ekumenikoak adierazten du: «Maria zeruetara jasoa, bere bitartekotza aberatsarekin jarraitzen du betiko salbamenaren graziak guretzat eskuratzen. Bere maitasun amatiarrarekin erromes diren eta arriskupean eta nekepean dauden Semearen anai-arreben ardura hartzen du, zorioneko aberrira gidatuak izango diren arte» (Lumen gentium, 62)”


Angelusa otoitz eginez gero, Aita Santuak polonieraz esan du: “Ama Birjinaren Jasokundeak gogorarazten digu gure lurreko ibilaldiaren helmuga zerua dela.”


Aita Santuak esandakoaren itzulpena irakurtzeko, egin klik hemen

No hay comentarios:

Publicar un comentario