jueves, 17 de mayo de 2012

La oración en las Cartas de san Pablo - Otoitza San Pauloren eskutitzetan

En la catequesis de ayer el Papa Benedicto XVI ha comenzado un nuevo ciclo: la oración en las Cartas de san Pablo.

Ha expresado que la oración no es una obra buena hecha a Dios, sino un don del Señor, la acción de su Espíritu en nosotros. “El mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido; pero es Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables.” (Rm 8, 26)

En la oración percibimos nuestra pequeñez porque nos situamos ante la omnipotencia y la trascendencia de Dios. Eso sí, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y nos trasforma para que no seamos nosotros los que vivamos, sino que sea Cristo quien viva en nosotros (cf Gal 2,20). No sólo Dios Padre se ha hecho visible en la Encarnación del Hijo, sino que también el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida y en la acción de Jesús, de Jesucristo, que ha vivido, ha sido crucificado, ha muerto y resucitado. El Apóstol recuerda que “nadie puede decir: «Jesús es el Señor», si no está impulsado por el Espíritu Santo.” (1Cor 12,3)

Si dejamos obrar en nosotros no el espíritu del mundo sino el Espíritu de Cristo se darán tres consecuencias:

a) La obra del Espíritu nos libera de la esclavitud del pecado. “Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad.”(2Cor 3,17). La libertad del Espíritu no se identifica con el libertinaje ni con la posibilidad de elegir el mal sino que “el fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia” (Gal 5,22)


b) Nos une radicalmente a Cristo, incluso en la cruz, pues los sufrimientos ya no pueden apartarnos de Él sino que “sufrimos con Él para ser glorificados con Él” (cfr Rm 8,17)

c) Nos abre para compartir los sufrimientos de los demás.


Finalmente con motivo de la Jornada Mundial de las Familias el Papa ha hecho un llamamiento para que el trabajo sostenga y una a la familia, la ayude a abrirse a la vida y a entrar en relación con la sociedad y con la Iglesia; y para que el Domingo, día del Señor y Pascua de la semana, sea día de descanso y ocasión para fortalecer los vínculos familiares.

Atzoko katekesian Benedikto XVI.a Aita Santuak ziklo berri bat hasi du: Otoitza San Pauloren eskutitzetan.Adierazi du otoitza ez dela Jainkoarenganako obra on bat, baizik eta Jaunaren dohain bat, Bere Espirituaren ekintza guregan. “Espiritua datorkigu geure ahuleriaren lagun, guk ez baitakigu zer eta nola eskatu; Espirituak berak eskatzen du, ordea, gure alde, esan ezin halako intziriz.” (Erm 8, 26)Otoitzean gure mugaz jabetzen gara Jainkoaren guztiahalduntasuna eta traszendentziaren aurrean. Hori bai, Espiritua gure ahulezian laguntzera dator eta eraberritzen gaitu ez izateko gu bizi garenok, baizik eta Kristo bizi guregan bizi dadin (ik. Gal 2,20). Ez bakarrik Jainko Aita ikusterik dugu Semearen Gizakundean, baizik eta Jainkoaren Espiritua ere agertzen zaigu bizi, gurutziltzatu, hil eta piztu den Jesusen, Jesukristoren, bizitza eta ekintzan. Apostoluak gogorarazten du: “Ezin dezake inork esan: «Jauna da Jesus!» Espiritu Santuak eraginez izan ezik.” (1Kor 12,3)

Guregan uzten badugu ez munduaren espiritua baizik eta Kristoren Espiritua eragiten hiru ondorio emango dira:a) Espirituaren ekintzak bekatuaren morrontzapetik askatzen gaitu. “Jaunaren Espiritua non, han dago askatasuna.” (2Kor 3,17). Espirituaren askatasuna ez dator bat lasaikeriarekin ez eta okerra egiteko aukerarekin baizik eta “Espirituaren fruitua, berriz, hau da: maitasuna, poza, bakea, pazientzia, bihotz ona, onginahia, leialtasuna, otzantasuna, bere buruaren jabe izatea.”(Gal 5,22)b) Kristorekin bat egiten gaitu errotik, gurutzean ere, nahigabeek ez baikaitzakete Berarengandik aldendu baizik eta “nekeetan Haren kideko gara, aintzan ere Haren kideko izateko (ik. Erm 8, 17).c) Irekitzen gaitu besteen sufrimenak konpartitzera.Azkenik Munduko Familien Jardunaldia zela eta Aita Santuak eskatu du lanak familia eutsi eta batu dezan, bizitzara irekitzeko lagundu diezaion eta gizartearekin eta Elizarekin kontaktuan egoteko aukera eman diezaion; eta Igandea, Jaunaren eguna eta asteko Pazkoa, atseden hartzeko eguna eta familiarteko harremanak sendotzeko aukera izan dadin.

No hay comentarios:

Publicar un comentario